Uczęszczało do nich 463,7 tys., czyli 35,9 proc. ogółu gimnazjalistów w kraju. W roku szkolnym 2008/2009 gimnazja w Polsce ukończyło 447,6 tys. absolwentów, w tym absolwenci szkół na wsi stanowili 36,3 proc.

Główny Urząd Statystyczny, analizując obszary wiejskie w układzie terytorialnym wyliczył, że największą liczbę uczniów (w roku szkolnym 2009/2010) i absolwentów (w roku szkolnym 2008/2009) odnotowano w województwach małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim.

Najmniejszym odsetkiem gimnazjalistów i absolwentów omawianego poziomu kształcenia odznaczało się województwo lubuskie (odpowiednio 1,7 proc. i 1,6 proc.).

Podobnie jak w przypadku szkolnictwa podstawowego, w porównaniu do roku szkolnego 2003/2004, również we wszystkich województwach zmniejszyła się liczba uczniów szkół gimnazjalnych, najbardziej w województwie opolskim - o 23,5 proc.

W każdym z województw zmniejszyła się też liczba absolwentów w porównaniu do roku szkolnego sprzed pięciu lat, najbardziej w województwie dolnośląskim (o 22,1 proc.).

W roku szkolnym 2009/2010 na jedno gimnazjum na wsi przypadało 139 uczniów (w miastach 268). Natomiast na jedno pomieszczenie szkolne przypadało 16 uczniów na wsi (17 w miastach). Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół gimnazjalnych na wsi w roku szkolnym 2009/2010 wyniósł 72,7.

W układzie województw na obszarach wiejskich w roku szkolnym 2009/10, najwięcej uczniów na jedną placówkę przypadało w województwie świętokrzyskim (163), najmniej w podkarpackim (106).

W porównaniu do stanu sprzed sześciu lat zaobserwowano, że we wszystkich województwach zmniejszyła się średnia liczba uczniów na jedno gimnazjum, najbardziej w warmińsko-mazurskim, tj. o 27,1 proc.

Najniższą wartość współczynnika skolaryzacji netto odnotowano w województwie zachodniopomorskim (47,8). W porównaniu do roku szkolnego 2003/2004, tylko w dwóch województwach wartość omawianego współczynnika wzrosła (kujawsko-pomorskim i wielkopolskim).

W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły dojeżdżało 23,9 proc. gimnazjalistów w kraju (308,8 tys.), z tego prawie 70 proc. stanowili uczniowie z terenów wiejskich. O ile co dziesiąty uczeń z miasta (95,1 tys.) był dowożony do gimnazjum, to aż 46,1 proc. (213,7 tys.) gimnazjalistów ze wsi dowożonych było do swoich szkół.