Ministerstwo infrastruktury za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje inwestycje infrastrukturalne, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Sprowadzają się one między innymi do prowadzenia działań we wszystkich fazach projektowania, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz możliwość czynnego udziału społeczeństwa, w tym społeczności rolniczej w podejmowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu przebiegu projektowanej drogi. Obecne realia prawne i finansowe wymagają uwzględnienia szeregu uwarunkowań. Wynikają one ze zmian w obowiązujących przepisach prawa jakie dokonały się od czasu wejścia Polski do UE. Ich uwzględnienie jest warunkiem koniecznym w planowaniu, projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa drogowego i mostowego. W każdym przypadku przy rozpatrywaniu postulatów dotyczących przebiegów planowanych do budowy dróg publicznych rozważane są interesy poszczególnych miejscowości, właścicieli czy grup społecznych.

Mając na uwadze problemy opisane w piśmie Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort infrastruktury podejmuje szereg działań w procesie inwestycyjnym, zmierzających do zminimalizowania problemów i utrudnień dla działalności rolniczej. W celu zidentyfikowania i zinwentaryzowania problemów, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji dróg, przy realizacji wielu projektów infrastrukturalnych projektanci rozsyłają odpowiednie ankiety do poszczególnych urzędów gmin, a następnie po wypełnieniu osobiście je odbierają. Metoda ta pozwala na pozyskanie dodatkowych informacji, sugestii oraz uwag, które następnie w miarę możliwości uwzględniane są już na etapie projektowania architektonicznego. Jednocześnie informuję, iż na etapie trwania konsultacji społecznych przewiduje się również spotkania z udziałem projektantów, inwestora oraz zainteresowanych stron, mające na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji.