- Według zapisów ujętych w protokole strat  sprzedaż zwierząt, co w następstwie powoduje umniejszenie inwentarza  wg interpretacji formuły zawartej w protokole, nie jest stratą – wyjaśniała Bernadeta Haładuda, członek komisji ds. szacowania -podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Chodzież. – Komisja do spraw szacowania na terenie gminy Chodzież nie podziela tegoż stanowiska, bowiem wyprzedaż inwentarza  następuje  z prostej przyczyny: brak dostatecznej ilości paszy dla pozostałych zwierząt, na co wpływ ma obniżenie plonów spowodowanych właśnie przymrozkami.

Wójt gminy Chodzież otrzymał informację od Aidy Januszkiewicz- Piotrowskiej, zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, że szacowanie strat musi następować dla całości produkcji: „(…) wprawdzie straty z powodu przymrozków wystąpiły w produkcji roślinnej, niemniej do szacowania zakresu i wysokości szkód w całym gospodarstwie rolnym powinna być ujęta zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca. Nie ujmowanie w protokole całości produkcji jest niezgodne z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami”.

Poseł Stanisław Stec podczas obrad Sejmu 28 lipca tak tłumaczył ministrowi Sawickiemu potrzebę zmian:

- Głównie jednak, panie ministrze, o co chodzi? Gminy, w imieniu rolników, i Wielkopolska Izba Rolnicza - wszyscy są zaskoczeni zmianą sposobu szacowania strat. Po prostu strata w całym gospodarstwie musi wynieść ponad 30 proc. Są takie sytuacje, że gospodarstwo sprzedaje inwentarz, ponieważ nie ma już bazy paszowej z powodu suszy, to powoduje dodatkowe dochody   i zmniejszenie straty, lecz nie bierze się pod uwagę tego, że to trzeba będzie po prostu odnowić. Ponadto ceny prognozowane, przygotowane przez ośrodek doradztwa rolniczego odbiegają od cen rynkowych, są w niektórych przypadkach zawyżone. Czy pan minister spotka się z zainteresowanymi i czy spowoduje pan urealnienie szacowania strat, bo w gminie Kamieniec na 102 wnioski tylko 2 wnioski, przy tym systemie szacowania strat, zostały uznane za stratę losową?  Brak tej straty pozbawia możliwości otrzymania pomocy socjalnej i pomocy kredytowej na wznowienie produkcji rolnej.