Profesor Tomasz Borecki, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w której murach odbywał się XII Kongres Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, podczas sesji podsumowującej obrady wyraził nadzieję, że prace naukowców pchną polską wieś na korzystną drogę przemian. Jest wprawdzie wiele problemów do rozwiązania, ale polscy rolnicy są zdolni i na pewno sobie z nimi poradzą. Będą z czasem odnosić sukcesy tak samo, jak studenci SGGW pochodzący ze wsi. Trudno jest im się dostać na studia, ciężko idzie im nauka na I roku, a pod koniec studiów należą do najlepszych studentów.

Ekonomiści przygotowali na kongres kilkaset referatów, omawiający wyniki badań. Wszystkie wydano w siedmiu opasłych zeszytach naukowych, dzięki czemu wiadomo, czym zajmują się ekonomiści rolni. Podczas kongresu udało się bowiem podyskutować jedynie o niektórych zagadnieniach.

Najwięcej miejsca poświęcono funkcjonowaniu gospodarstw rolnych na tle uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych. Omawiano wpływ globalizacji gospodarki światowej, unijnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, a także krajowej polityki fiskalnej i monetarnej oraz zmian w otoczeniu rolnictwa. Zwracano uwagę na konieczność koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej, a także na potrzebę obniżania kosztów produkcji. Zastanawiano się nad czynnikami skłaniającymi rolników do podejmowania dodatkowej działalności gospodarczej. Zdaniem ekonomistów ma na to wpływ lokalizacja gospodarstwa. Częściej decydują się na nią rolnicy gospodarujący w gminach zurbanizowanych, położonych przy głównych szlakach komunikacyjnych. Konieczne jest wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów zachęcających rolników do podejmowania działalności poza rolnictwem i łatwiejszy dostęp do unijnych środków pomocowych. 

Ekonomiści zwracają też uwagę na znaczenie prowadzenia rachunkowości rolnej dla wypracowania przez rolnika właściwej strategii rozwoju gospodarstwa. Do tego bowiem potrzebna jest mu bieżąca analiza nakładów i przychodów ze wszystkich kierunków produkcji. Ale nie tylko to. Musi on też nauczyć się systematycznego korzystania z informacji o krajowych i zagranicznych rynkach rolnych.