NIK skontrolował centralę Elewarr i cztery jej oddziały, a kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Oceniano wyniki finansowe, a także działalność spółki oraz nadzór właścicielski.

Izba w czerwcowym raporcie oceniła, że sytuacja finansowa spółki Elewarr, której właścicielem jest Agencja Rynku Rolnego, pogorszyła się. Według NIK, firma osiągała zysk, ale głównie dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem.

W toku kontroli NIK nie stwierdził nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem trwałym, ale zwrócił uwagę, że uległ on dekapitalizacji.

Restrukturyzacja spółki przeprowadzona w 2008 r. ograniczyła koszty jej funkcjonowania m.in. zmniejszono koszty wynagrodzeń o ponad 4 mln zł. Trudna sytuacja na rynku zbóż spowodowała, że restrukturyzacja nie miała decydującego wpływu na wynik spółki - stwierdza Izba. Według niej, magazyny i elewatory były wykorzystywane w 50 proc., czego nie można uznać za zadowalające. W raporcie dodano, że przechowywanie unijnych zapasów zbóż dla Elewarru nie stanowiło istotnego źródła przychodów.

Jak zauważa NIK, nie powiodła się też koncepcja zarządu tej spółki dotycząca sprywatyzowania firmy.

W opinii Izby, zgromadzenie wspólników, powołując prezesa spółki bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego listopadzie 2007 r., naruszyło przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dopiero w kwietniu 2008 r. prezes został powołany zgodnie z przepisami - napisano w raporcie.

Izba ma też zastrzeżenia do wysokości wynagrodzeń członków zarządu i głównego księgowego. Płace te były ustalone w kwotach przekraczających maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia określonego w tzw. ustawie kominowej. Chodzi o kwotę 608 tys. zł. Ponadto NIK krytykuje przyznanie przez radę nadzorczą członkom zarządu premii kwartalnych w wysokości ponad 793 tys. zł. Łącznie chodzi o niewłaściwe wydatkowanie kwoty ponad 1,4 mln zł.

Minister rolnictwa Marek Sawicki w odpowiedzi skierowanej do NIK stwierdza, że "wykonuje nadzór nad ARR", ale "nie sprawuje bezpośrednio nadzoru nad spółką Elewarr". Nie zgadza się z poglądem Izby dotyczącym wysokości wynagrodzeń, argumentując, że Elewarr nie jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i przepisy dotyczące ograniczenia poborów jej nie dotyczą. Ponadto podkreślił, iż zasady, wysokość wynagrodzeń, w tym przydzielanie premii kwartalnych oraz ich wysokość, były stosowane na podobnym poziomie co kwartał, od 2000 r.