W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w 2010 r. stwierdzono 16 481 przypadków wystąpienia nieprawidłowości, w 2009 r. liczba stwierdzonych nieprawidłowości była na podobnym poziomie 16 663 nieprawidłowości. Z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że największy udział w ogólnej liczbie stwierdzonych nieprawidłowości, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły nieprawidłowości w zakresie działań związanych z realizacją budżetu – 37,9 proc., w tym dochodów i przychodów (21,8 proc.) oraz wydatków i rozchodów (15,2 proc.), jak też w zagadnieniach tematycznych dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej (21,2 proc.) oraz zamówień publicznych (14,0 proc.).

W kategorii wykonanie budżetu kontrole regionalnych izb obrachunkowych wykazały największą liczbę nieprawidłowości – 3 608 przypadków. W Mieście Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) organ podatkowy bez ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami udzielił w 2009 r. siedmiu podatnikom zwolnień w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 401 150,33 zł z tytułu prowadzenia przez nich zakładów pracy chronionej. W Gminie Poniatowa (woj. lubelskie) stwierdzono udzielanie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom z naruszeniem postanowień uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Poniatowa, przez co nie pobrano dochodów w kwocie 93 469,00 zł od przedmiotów, które należało opodatkować w całości lub w części podatkiem od nieruchomości, informuje RIO.

W 2010 r. wystąpiły 1 552 przypadki nieprawidłowości dotyczących zagadnień z zakresu organizacji jednostek. W Gminie Wielka Nieszawka (kujawsko-pomorskie) nie został utworzony ośrodek pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowała komórka organizacyjna
funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Gminy,
wynika ze sprawozdania.