Dodatkowym jego celem jest promocja wykorzystania środków wspólnotowych na poprawę ogólnych warunków gospodarowania, przede wszystkim w zakresie wzrostu dochodu rolniczego, poprawy jakości produkcji oraz poprawy higieny i bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

- Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkcyjną działalność rolniczą w gospodarstwie nieprzekraczającym 300 hektarów , która nie ukończyła 40 roku życia. Prawo zgłoszenia gospodarstwa do udziału w konkursie przysługuje beneficjentom działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” oraz beneficjentom działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2010 roku. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga pisemnego potwierdzenia zawartych w nim danych przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zmw.pl – mówi Michał Modrzejewski, prezes zarządu krajowego ZMW.

Jak udało się nam dowiedzieć, przy dokonywanej ocenie zgłoszonego gospodarstwa pod uwagę brana będzie inwestycja dotycząca modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Inwestycja podlegająca ocenie może dotyczyć również przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w ocenianym gospodarstwie. W zakres ocenianego gospodarstwa wchodzić będą również inwestycje związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzonej produkcji rolniczej. Ocenie konkursowej podlegają wyłącznie inwestycje zakończone do dnia ogłoszenia Konkursu, współfinansowane z poakcesyjnych środków wspólnotowych.

Natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 lutego podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika w Poznaniu ,w ramach Targów Polagra – Premiery.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!