Poseł Maks Kraczkowski miał wątpliwości dotyczące trybu powoływania urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. „Z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego sporządzonego po kontroli w resorcie kierowanym przez Szanownego Pana wynika, że występowały przypadki zasiadania przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień przez lata w radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa. Wnioski z kontroli budzą niepokój, ponieważ w latach 2008-2012 jedna z osób zatrudnionych na eksponowanym stanowisku w resorcie zasiadała w radach nadzorczych spółek: TDM Arrtrans i Hodowla Ziemniaka Zamarte bez wymaganego uprawnienia, tj. zdanego egzaminu na członka rad nadzorczych zgodnie z wymogiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. Powołanie w skład rady nadzorczej, w omawianym przypadku, osoby bez wymaganych uprawnień jest w świetle prawa czynnością nieważną, powodującą oprócz podważania w oczach opinii publicznej naczelnych organów administracji publicznej również szereg potencjalnych negatywnych konsekwencji dla nadzorowanych w wadliwy sposób w tym obszarze podmiotów” – napisał poseł w zapytaniu skierowanym do ministra rolnictwa.

Minister Stanisław Kalemba wyjaśnił, że od 2008 r. dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 20 zgód pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej na podjęcie dodatkowych zajęć zarobkowych, polegających na pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej, pod warunkiem że nie będzie to kolidowało z obowiązkami wynikającymi z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w następujących spółkach:

1. Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro SA,

2. Zakład Doświadczalny Jastków sp. z o.o.,

3. Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Nowy Dwór sp. z o.o. – 2 zgody,

4. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Iława SA w Iławie,

5. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR – 2 zgody,

6. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

7. ELEWARR sp. z o.o. – 3 zgody,

8. Zielonogórski Rynek Rolniczo-Towarowy SA w Zielonej Górze,

9. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR – 2 zgody,

10. Lubelski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Elizówce k. Lublina,

11. Krajowa Spółka Cukrowa SA z siedzibą w Toruniu,

12. TDM Arrtrans SA w Łodzi,

13. Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR w Radzikowie,

14. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Kołbacz sp. z o.o.,