Wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoli na poprawę efektywności gospodarowania na obszarach wiejskich. Obecnie mamy do czynienia z rozproszeniem podaży produktów rolnych w Polsce. Wynika to przede wszystkim z niezorganizowania rolników i przechwytywania części dochodu przez firmy pośredniczące. Sytuacja ta powoduje pauperyzację wsi i to przede wszystkim gospodarstw średnich i większych obszarowo.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy stwarzają możliwości zwiększania dochodów z indywidualnych, prywatnych gospodarstw rolników przez zorganizowanie form gospodarczego współdziałania, np. w sferze zaopatrzenie w środki do produkcji, przetwarzania, standaryzacji, marketingu i zbytu produktów rolnych oraz gospodarowania wspólnymi urządzeniami, maszynami.

W zaproponowanym projekcie ustawy przewiduje się, że spółdzielnia rolnicza jest tworzona z inicjatywy rolników - producentów produktów rolnych, właścicieli gospodarstw ogrodniczych, prowadzących hodowlę zwierząt, a także inną działalność w sferze rolnictwa i drobnego przetwórstwa spożywczego.

Spółdzielcza forma współdziałania i współpracy rolników, może w najpełniejszym zakresie zapewnić, że: struktura organizacyjna będzie demokratycznie zarządzana i kontrolowana przez członków - producentów rolnych; spółdzielnie będą swoistym "przedłużeniem" gospodarstw rolniczych członków, zapewniającym im dodatkowy zysk wynikający z udziału w obrocie handlowym; produkcja będzie planowa, dostosowana do podaży i wymagań jakościowych; promowana będzie koncentracja podaży i wprowadzania na rynek produktów wytwarzanych przez jej członków; obniżone zostaną koszty produkcji i ustabilizowane ceny produktów; oraz upowszechniane będą zasady nowoczesnej upraw, technologii produkcji i zasady gospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.