Według nieoficjalnych informacji Komisja może zarzucić Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

Ponieważ plan zwiększenia wycinki puszczy może spowodować nieodwracalne szkody dla różnorodności biologicznej, Komisja chce dać polskim władzom jedynie miesiąc na odpowiedź na pierwsze upomnienie - wynika z informacji PAP.

Już w marcu KE informowała, że zdecydowała się skontaktować z polskimi władzami, by upewnić się, że interwencja w Puszczy Białowieskiej jest zgodna z prawem UE. Polska przesłała już do Brukseli wymagane dokumenty, ale odpowiedzi nie usatysfakcjonowały urzędników.

W maju Humberto Delgado Rosa z dyrekcji ds. środowiska KE poinformował, że prowadzona jest w tej sprawie procedura "Pilot". Służy ona wyjaśnieniu problemów dotyczących zgodności prawa krajowego z prawem UE. To przedsionek do wszczęcia procedury o naruszeniu prawa unijnego, której finałem może być skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Z informacji PAP wynika, że Komisja Europejska wpisała rozpoczęcie postępowania przeciw naszemu krajowi na listę, która ma być ogłoszona w czwartek. Teoretycznie do tego dnia do godz. 10 mogą zostać zgłoszone uwagi i sprawa może zostać jeszcze odłożona. Jeśli jednak procedura zostanie wszczęta, to polskie władze otrzymają od KE wezwanie do usunięcia uchybienia.

Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha powiedział, że procedura prowadzona obecnie przez Komisję ma charakter wyjaśniający.

- Zadowalający jest fakt, że KE bierze aktywny udział w procesie ratowania siedlisk priorytetowych w Puszczy Białowieskiej. MŚ jest otwarte na współpracę i dialog w tym zakresie. Jednocześnie chcę przypomnieć, że istnieje obowiązek prowadzenia działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej. W tej chwili prowadzona jest tam nastawiona na ochronę przyrody zrównoważona gospodarka leśna, mająca chronić zagrożone siedliska ważne z punktu widzenia UNESCO i obszaru sieci NATURA 2000 - dodał.