Głównym tematem spotkania była różnoraka interpretacja przepisów podatkowych.

Do 2004 roku, przez 15 lat producenci działów specjalnych produkcji rolnej (drobiarze, producenci jaj, hodowcy zwierząt futerkowych i grzybów jadalnych) dochód ustalali na podstawie norm szacunkowych ustalanych co roku przez Ministerstwo Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu (lub spadku) cen produkcji rolnej ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość ta była niezależna od wielkości ustalonego w ten sposobu dochodu. Gospodarstwa rolne zamiast podatku dochodowego płacą podatek rolny, działy specjalne płacą podatek od przychodów z produkcji. Opis: Uczestnicy konferencji sugerowali, że ministerstwo finansów proponuje zbyt ryzykowne zapisy.

Istniała również możliwość prowadzenia pełnej księgowości i ustalania wysokości podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wybór formy zależał od samego zainteresowanego.

podatek dochodowy

Autor: farmer.pl

Opis: Uczestnicy konferencji sugerowali, że ministerstwo finansów proponuje zbyt ryzykowne zapisy.

Wszystko byłoby proste i jasne dla producentów, gdyby w 2004 nie pojawił się następujący zapis: „możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła.(…) przepisy (…) mają obowiązek stosować osoby fizyczne – w tym prowadzące działalność rolniczą – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro”.

Interpretacja ta została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał wykładnię resortu finansów.

Przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu podczas konferencji zaznaczyli, że interpretacja przepisów prawa sama w sobie nie stanowi podstaw do pozbawienia podatników działów specjalnych produkcji rolnej prawa wyboru sposobu naliczania i rozliczeń z podatku dochodowego. Według nich jedynym aktem obowiązującym przy ustalaniu dochodu są ustawy dotyczące spraw podatkowych, nie zaś ustawa o rachunkowości.