Ministerstwo rolnictwa opracowało strategię promocji żywności, która opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno-spożywczego. Przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował wiceminister Bogucki.

Jak zaznaczył, żywność promowana jest przez cały czas, ale często tym działaniom brakuje spójności i koordynacji. Opracowana przez resort strategia ma zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost rozpoznawalności marki polskich produktów i pozytywny wizerunek polskiej żywności. Strategia ma też doprowadzić do zwiększenia wartości wywozu polskiej żywności, dywersyfikacji kierunków eksportu m.in. poprzez otwieranie nowych rynków zbytu.

Wiceminister dodał, że współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych wpłynie na lepsze wykorzystanie środków unijnych (m.in. przeznaczonych na promocję) i krajowych przeznaczanych na ten cel (m.in. pochodzących z Funduszy Promocji).

"W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego +Polska smakuje+, który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym" - powiedział wiceminister. Chodzi także o zsynchronizowane w czasie i przestrzeni działań promocyjnych poprzez wspólną powierzchnię wystawiennicza na targach, jak też stosowanie jednolitego przekazu, że polskie rolnictwo jest innowacyjne, polska żywność jest wysokiej jakości, naturalna i smaczna - tłumaczył.

Strategia wyznacza priorytetowe kierunki promocji, które koncentrują się na 14 perspektywicznych rynkach. Są to: w Azji - Chiny i Tajwan, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam, Kazachstan; w Afryce - Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki; w Ameryce Północnej - Kanada, USA; w Europie Wschodniej - Białoruś, na Bliskim Wschodzie - Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran - wyliczał Bogucki. Zaznaczył, że produkty rolno-spożywcze będą też promowane w krajach unijnych, które są największym odbiorcą polskiej żywności.