Kolejną transzę środków Unia Europejska zobowiązała się przekazać krajom rozwijającym do 2012 roku. Pieniądze przeznaczane będą na przedsięwzięcia prośrodowiskowe i będą pochodzić z funduszu Fast Start Financing. W Polsce środki na te cele będzie przekazywał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, który daje możliwość przeznaczenia funduszy NFOŚiGW na wspieranie realizowanych zagranicą projektów i inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Polska przekaże środki z budżetu NFOŚiGW i będą one równoważne 10 proc. sumy od wartości umów, którą kraj zyskał sprzedając globalne uprawnienia do emisji CO2, tzw. jednostki AAU. Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 100 mln euro, które przeznacza na inwestycje w ochronę środowiska.

W ubiegłym roku Polska przekazała na Fast Start Financing ponad 3 mln euro w ramach pomocy rozwojowej, m.in. dla Gruzji, Ukrainy, Afganistanu i Białorusi.

- Polska aktywnie włącza się w globalną politykę ochrony klimatu, jako kraj członkowski Unii Europejskiej. Finansowanie działań chroniących kraje rozwijające się przed klęskami środowiskowymi, związanymi ze zmianami klimatu, jest jednym z najważniejszych postanowień po Konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze. Realizacja tych postanowień oznacza wzmocnienie pozycji UE w globalnych negocjacjach. Zależy nam na jak największym postępie w globalnych uzgodnieniach jak chronić klimat i na sukcesie konferencji w Durbanie - podkreśla minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Zgodnie z projektem, środki NFOŚiGW będzie można przeznaczyć na pomoc państwom rozwijającym się - które nie są wymienione w załączniku I do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - na projekty i inwestycje z zakresu ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych, pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla i adaptacji do zmian klimatu (obecnie w załączniku I znajdują się: Australia, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Kanada, Czechosłowacja, Dania, Wspólnota Europejska, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii i Stany Zjednoczone Ameryki).