"Po odstąpieniu przez MSP od oferty publicznej, zakończeniu pierwszej próby prywatyzacji spółki 30 marca 2012 r., MSP kontynuuje obecnie prace mające na celu przeprowadzenie prywatyzacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, tj. w trybie oferty publicznej kierowanej do pracowników spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji z Krajową Spółką Cukrową" - podkreślił wiceminister podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

Jak mówił, od października 2013 r. prowadzone są rozmowy w sprawie koncepcji prywatyzacji z reprezentantami uprawnionymi do nabycia akcji. Takich spotkań odbyło się sześć, ostatnie w maju br. Kowalczyk poinformował, że następne spotkanie z plantatorami planowane jest w drugiej połowie sierpnia.

Głównym założeniem prywatyzacji KSC jest przekazania "władztwa spółki" uprawnionym. Dlatego kluczowe jest zapewnienie powszechnego uczestnictwa uprawnionych. Ma to zagwarantować utrzymanie w długiej perspektywie czasowej plantatorsko-pracowniczego charakteru spółki. Prywatyzacja jednak musi uwzględniać interes Skarbu Państwa - dodał.

Według wiceministra, dotychczas strony ustaliły, że akcje będzie można nabyć na raty, których płatność rozłożono na siedem lat. Pierwsza wpłata musi wynosić 20 proc. wartości całej transakcji. Przewidziano także możliwość korzystania z pożyczek na zakup akcji z utworzonego przez KSC kapitału rezerwowego. Prawo głosu będzie możliwe dopiero z momentem przeniesienia akcji, ale zachowane zostanie prawo do dywidendy. Na nabywanych akcjach ma być ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Skarbu Państwa. Cena za akcję ma być ustalona na podstawie wyceny spółki przez doradcę prywatyzacyjnego - wyliczał Kowalczyk.

Poinformował, że resort skarbu przygotowuje projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji KSC oraz trybu zbywania akcji. Chodzi o zmianę terminów poszczególnych etapów oferty w "celu usprawnienia przeprowadzenia planowanego procesu" - wyjaśnił.

Przyznał, że w niektórych kwestiach nie udało się osiągnąć porozumienia. Np. nie ma zgody na propozycję jednokrotnego przeprowadzenia procesu prywatyzacji, ograniczenia możliwości nabycia akcji do 0,1-02, proc., czy sfinansowania pierwszej raty za akcje ze środków własnych plantatora.