(...) Minister Marek Sawicki poinformował, że:

1. W lipcu 2008 r. MRiRW przekazało Samorządom Województw Wytyczne zawierające procedury wdrożeniowe. Do końca września br., Samorządy Województw przyjęły przekazane przez MRiRW Wytyczne, przeprowadziły wewnętrzne badanie gotowości do realizacji zadań delegowanych oraz przeszły odpowiednie szkolenia.
2. W dniu 30 września br. wszystkie Samorządy Województw złożyły deklaracje gotowości.
3. Od dnia 7 października br., Agencja Płatnicza (ARiMR) rozpoczęła badanie audytowe w poszczególnych Samorządach Województw. W dniu dzisiejszym planowane jest zakończenie tego procesu. Po przeprowadzeniu audytu Agencji Płatniczej, rozpocznie się badanie akredytacyjne, którego przeprowadzenie zlecone zostało przez Ministerstwo Finansów niezależnemu audytorowi zewnętrznemu, firmie KPMG.

Poprzez samorządy województw będą realizowane następujące działania:
W ramach Osi 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
Działanie to wdrażane jest w ramach dwóch schematów:
1) schemat I – Scalanie gruntów;
2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Działanie to dysponuje budżetem 600 mln euro (z czego: 160 mln euro na schemat I i 440 mln euro na schemat II).
W ramach Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w działaniu nie może przekroczyć:
1) 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
2) 200 000 zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Na działanie to przeznaczono prawie 1,5 mld euro.