Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów:

- Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
- Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
- Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
- Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
- Związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
- Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
- Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
- Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
- Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
- Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
- Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
- Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
- Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie;
- Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
- Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- Ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Działania te powinny mieć na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, jak również promocję oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów. Ważne jest, aby przedsięwzięcia te zachowywały tożsamość i integralność wsi w jej wymiarze społecznym, duchowym wraz z całym dziedzictwem kultury materialnej i krajobrazu.

O przyznanie pomocy finansowej mogą ubiegać się osoby prawne takie jak: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji programu nie może być wyższa niż 500 tys. zł. Wsparcie finansowe ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. tych kosztów. Wymagany krajowy wkład środków publicznych – w wysokości co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych projektów powinien pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podobał się artykuł? Podziel się!