Rozpatrując cały sześciodekadowy okres stwierdzamy, że najmniejszy opad atmosferyczny wystąpił w półocno-zachodnich rejonach Polski, od 45 do 90 mm, ale też ewapotranspiracja potencjalna na tych terenach była najniższa w kraju i wynosiła 170-200 mm. Natomiast w Wielkopolsce, na Śląsku, Kujawach i na południowych obszarach Mazowsza odnotowano najwyższą ewapotranspirację, wynoszącą 230-250 mm, ale opady były nieco większe niż na północy kraju i wynosiły 100-130 mm. Takie warunki wilgotnościowe w obu rejonach Polski sprawiły, że występujące na tych terenach zagrożenie suszą nie spowodowało strat w plonach roślin uprawnych i sadowniczych o 20 proc. w skali gminy, względem plonów średnich wieloletnich - wynika z danych IUNG.

Opracowano wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych za okres od 21 kwietnia do 20 czerwca 2012 roku.

IUNG-PIB stwierdza, że w okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2012 roku, nie wystąpiła susza rolnicza na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw nieznacznie wyższe od wartości krytycznych.
- Najniższe wartości KBW od -140 do -149 mm występują na Pobrzeżu Szczecińskim, nieco wyższe wartości odnotowano na pozostałych terenach nadmorskich, w południowej części Mazowsza oraz na Wyżynie Śląskiej (od -120 mm do -139 mm). Na terenie kraju nie odnotowano dodatnich wartości KBW - informuje dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw. z IUNG.

Kwiecień w tym roku był ciepły. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w Polsce środkowej i południowej, na pozostałym obszarze kraju również była wysoka. Niższa temperatura wystąpiła na północy kraju. Na przeważającym obszarze Polski temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej o 1-2°C. W kwietniu bardzo niskie opady wystąpiły w Wielkopolsce (poniżej 20 mm), w zachodniej części kraju oraz w Kotlinie Sandomierskiej (20-30 mm). Natomiast na północnym wschodzie opady były wysokie, wynosiły 70-80 mm (ok. 150-180 proc. normy) - wynika z opracowania IUNG.