"Przeciwstawne opinie merytoryczne oraz formalno-prawne w sprawie Puszczy Białowieskiej wykorzystywane są dziś, wbrew interesom ochrony przyrody Puszczy i jej mieszkańców do eskalowania sporu ideologicznego i walki politycznej" - dodają autorzy, zaznaczając, iż w spór zaangażowano także "część opinii publicznej w innych krajach, wykorzystując ich przekonanie, że uczestniczą w obronie słusznej sprawy".

List otwarty środowiska nauk przyrodniczych i leśnych w sprawie Puszczy Białowieskiej, skierowany do ministra środowiska Jana Szyszko, podpisało 46 naukowców, przede wszystkim profesorów, z kilku ośrodków naukowych i wyższych uczelni. Przede wszystkim z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Część z nich to członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Piszą oni w swoim liście, że "spór o Puszczę powstał w wyniku poprzednich błędnych decyzji, które spowodowały zmniejszenie wycinki drzew w lasach gospodarczych Puszczy w momencie, gdy leśnicy stanęli wobec największej dotąd masowej gradacji kornika drukarza, zabijającego całe drzewostany świerkowe".

"Leśnicy po konsultacji z ministrem środowiska rozpoczęli walkę z tym owadem, wycinając świeżo zaatakowane drzewa zgodnie z ogólnymi zaleceniami Komisji Europejskiej przyjętymi w analogicznych przypadkach" - piszą autorzy listu. Działania te jednak, dodają, mimo, że podejmowane wyłącznie w lasach gospodarczych, "spowodowały gwałtowne protesty przyrodników i NGO działających w Polsce".

Zdaniem sygnatariuszy listu "spór ma przede wszystkim charakter ideologiczny i jest jednym z przejawów silnego rozłamu w ochronie przyrody". W przypadku Puszczy Białowieskiej, dodają, spór ten "sprowadza się do zróżnicowanych poglądów dotyczących celów, zasad i metod ochrony".

"Ministerstwo Środowiska i znacząca część przedstawicieli nauk przyrodniczych i leśnych twierdzi, że przedmiotem ochrony powinna być zarówno ochrona bioróżnorodności jak i ochrona procesów naturalnych" - przypominają autorzy listu.

"Wyrażane są, przez aktywistów i część środowiska naukowego skrajne poglądy, domagające się objęcia całości Puszczy ochroną ścisłą, jako zwartego kompleksu leśnego pozostawionego wyłącznie dla ochrony naturalnych procesów ekologicznych i ewolucyjnych" - relacjonują.