Na forum UE finalizowana będzie dyskusja na temat wielkości i kształtu budżetu Wspólnoty po 2013r, co bezpośrednio zadecyduje o finansowaniu wspólnej polityki rolnej i polityki spójności także w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało dokument pt. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.

4 Dr Monika Stanny.jpg

Autor: farmer.pl

Opis: Dr Monika Stanny IRWiR PAN wygłasza swój referat

Jej zdaniem jeżeli gospodarka pozarolnicza nie wchłonie ujawnianych nadwyżek to należy spodziewać się wzrostu bezrobocia ukrytego. Obecnie cały przyrost ludności w wieku produkcyjnym w Polsce odbywa się na obszarach wiejskich, ubytek jej wystąpi po roku 2015. Pojawią się wówczas bardziej korzystne warunki do restrukturyzacji rolnictwa. Po roku 2020 nastąpi starzenie się zasobów pracy.
Stanny zaproponowała kierunki rozwiązywania problemów wiejskiego rynku pracy, poprzez migracje stałe do dużych miast, migracje wahadłowe oraz rozwój wielofunkcyjny, ale podkreślę tu pominiętą w dokumentach strategicznych rolę małych miast.
Adam Czarnecki z IRWIR PAN zauważył, że rozwój kraju dokonujący się dwubiegunowo (poprzez rozwój metropolii i obszarów wiejskich), prowadzi do wykluczenia małych i średnich miast, a szerzej do tworzenia się „nowych” obszarów peryferyjnych i niebezpiecznej dla spójności przestrzennej luki na kontinuum miejsko-wiejskim.

Jego zdaniem wzmacnianie powiązań między obszarami wiejskimi i ich lokalnymi centrami obsługi (małymi miastami) umożliwia poprawę ich spójności w sensie przestrzennym, tworząc w efekcie zintegrowany układ lokalny.
Zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności inwestycyjnej posiada dość mocno zaznaczający się kierunek malejący z zachodu na wschód, co jest spowodowane głównie przebiegiem dotychczasowych procesów gospodarczych, społecznych oraz skumulowanych korzyści z dotychczasowej infrastruktury – powiedział Patrycjusz Zarębski z Politechniki Koszalińskiej.
Koncentracja atrakcyjności inwestycyjnej występuje w aglomeracjach miejskich będących centrum regionów a także w ich suburbiach. Można to zaobserwować we wszystkich regionach o różnym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej – dodał.
Zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej mają charakter biegunowy w związku, z czym następuje proces wzmacniania układów centralnych regionów względem obszarów peryferyjnych.
Zdaniem Katarzyny Zawalińskiej z IRWIR PAN polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna koncentrować się na pozyskiwaniu działań głównie o charakterze inwestycyjnym, gdyż te charakteryzują się największą efektywnością, tj. przynoszą najszybszy rozwój w przeliczeniu na jedno euro.