Agencja Rynku Rolnego informuje, że, zgodnie z zapisami prawa UE, tj.:

a) rozporządzeniem Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz. UE L 345, 28.12.2005, str. 1) kwalifikującym Polskę do strefy A uprawy winorośli,
b) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1282/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do zbierania informacji w celu identyfikacji produktów winiarskich i monitorowania rynku wina oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1623/2000,

oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, tj.:
a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 z późn. zm),
b) ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292 z późn. zm.),

uczestnicy rynku wina w Polsce zostali objęci regulacjami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina, w tym dotyczącymi obowiązku przesyłania do Agencji Rynku Rolnego informacji odnoszących się do ich działalności - w zakresie i terminach, o których mowa w poniższej tabeli. 

REGULACJE RYNKU WINA Rodzaj podmiotu - uczestnika rynku wina Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do ARR Ostateczny termin przekazania do ARR 1. Podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiające wino gronowe i moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw na terytorium Polski, przeznaczony do obrotu

a). Zgłoszenie wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego przeznaczonego do obrotu (formularz Ppw_P1_f1)

 b). deklaracja zbiorów (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)

c). Deklaracja produkcji (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)

d). Deklaracja zapasów moszczu gronowego, zagęszczonego moszczu gronowego, rektyfikowanego moszczu gronowego i wina wg stanu na dzień 31 lipca (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)