Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i jego wypłaty.

Ponieważ proponowane zmiany dotkną wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy – jako zadanie zlecone będą przeprowadzali postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – projekt został skierowany do konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z projektowanymi zmianami wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni będę mogli składać w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Resort proponuje, aby wniosek o przekazanie gminie dotacji wójt, burmistrz, prezydent, składał do właściwego wojewody w terminie: do 18 marca danego roku w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz do 18 września w przypadku wniosków rolników złożonych od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Poza tym wójt, burmistrz i prezydent miasta przekazywałby wojewodzie okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych od 1 kwietnia do 30 kwietnia w terminie do 31 maja, a wojewoda przekazywałby ministrowi do spraw wsi i ministrowi finansów okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe do 15 czerwca.

Ponadto wójt, burmistrz i prezydent przekazywałby wojewodzie roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe do 31 grudnia, a wojewoda przekazywałby je ministrom do 15 stycznia. Podobał się artykuł? Podziel się!