Określa ona m.in. zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS), a w szczególności zasady wykonywania:
– kontroli zgodności procesu produkcji produktów ChNP, ChOG i GTS ze specyfikacją,
– nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności produkcji produktów ChNP, ChOG i GTS ze specyfikacją.


Zmiany w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego, w zakresie systemu rejestracji i ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Na poziomie Unii Europejskiej aktualne przepisy dotyczące tych zagadnień zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.


Polski ustawodawca zdecydował także o potrzebie oddzielenia, w przypadku IJHARS, funkcji organu kontrolującego zgodność procesu produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych ze specyfikacją od funkcji organu nadzorującego prywatne jednostki certyfikujące. Dotychczas obie te funkcje wykonywał Główny Inspektor JHARS.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje obecnie sześć jednostek certyfikujących. upoważnionych do dokonywania kontroli zgodności procesu produkcji produktów regionalnych i tradycyjnych ze specyfikacją i zgodnie ze znowelizowaną ustawą, nadzór nad nimi nadal będzie pełnił Główny Inspektor. Natomiast wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przejmą jego dotychczasowe kompetencje w zakresie wykonywania kontroli zgodności ze specyfikacją w tych przypadkach, gdy producenci nie zdecydują się na skorzystanie z usług prywatnych jednostek certyfikujących.