1. W przypadku ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o odszkodowanie, które od 1 lipca 2008 r. jest częściowo finansowane z budżetu państwa. Pierwsze wnioski o środki budżetowe mogą być składane przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie do dnia 30 września br. z tytułu odszkodowań wypłaconych poszkodowanym producentom rolnym za okres od początku roku do dnia 30 sierpnia 2008 r.

Ponadto w związku z odnotowywanym w ostatnich latach wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza suszy w ramach wdrażanego od 2006 r. w Polsce systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Dopłaty do składek dotyczą ubezpieczania upraw rolnych od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego występujących najczęściej na danym obszarze.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia ww. upraw rolnych na 2008 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. (Dz. U. Nr 214 poz. 1570) w wysokości 50% składki do 1 ha.
Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2008 r. zawarł z czterema zakładami ubezpieczeń, które złożyły swoje oferty, umowy w sprawie stosowania ze środków budżetu państwa dopłat do składek producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Sopocie.