Komitet Protestacyjny niezmiennie uważa, że dalsza współpraca środowiska rolniczego z obecną Dyrekcją OT ANR w Szczecinie nie jest i nie będzie w dalszej perspektywie możliwa.

Mimo tego, do tej pory w toku spotkania zespołu, w którego skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (MKP RWZ) oraz Ekspertów przy MKP RWZ ustalono porozumienie w zakresie następujących punktów:

I) Przetarg ograniczony

1. Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez Izbę Rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu.

2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Umowa dzierżawy zawarta w tym trybie może być przedłużona na okres przekraczający 3 lata.

II) Przetarg ograniczony ofertowy

3. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego. Tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład:
a. Powierzchnia gospodarstwa,
b. Odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości.

III) Prawo odkupu

5. W załączniku do wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 18/12 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 24 lipca 2012 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu rozszerza się o przypadki gdy:

a. Nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej.
b. Prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

6. Izba Rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję. W terminie 7 dni Agencja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.