Jeszcze na początku lat 90-tych przeważająca część badanych legitymowała się wykształceniem podstawowym. Obecnie, zbliżone liczebnie grupy deklarują wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (po około 30 procent). W ostatnich latach na terenach wiejskich istotnie przybyło też osób posiadających dyplom wyżej uczelni (z 3 proc. w 1989 do 11 proc. w 2013.


Od roku 1989 na wsi poprawiły się też oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. W ciągu 24 lat odsetek mieszkańców deklarujących satysfakcję w tym względzie wzrósł z 13 proc. do 35 proc.


U progu lat 90-tych oceny materialnych warunków życia na wsi i w mieście kształtowały się na podobnym, niskim poziomie. Jak wynika z badań CBOS, pierwsze lata transformacji okazały się subiektywnie trudniejsze dla mieszkańców wsi. Od połowy lat 90-tych, dysproporcje między wsią a miastem pogłębiały się.

Zahamowanie tego procesu zbiegło się w czasie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

CBOS informuje w kolejnych latach systematycznie zmniejszało się zaangażowanie religijne mieszkańców wsi. Od roku 1992 odsetek badanych praktykujących religijnie co najmniej raz w tygodniu zmalał z 75 proc. do 59 proc., natomiast procent praktykujących sporadycznie wzrósł z 21 proc. do 35 proc. Równolegle do tego procesu na wsiach topniała grupa osób głęboko wierzących (z 19 proc. w 1994 roku do 9 proc. w 2013 roku.


Z badań wynika, że zainteresowanie polityką jest na wsi małe i raczej stabilne. Prawie 30 procent respondentów deklaruje niewielkie zainteresowane sceną polityczną, a ponad 20 procent żadne.
CBOS zestawił badania zrealizowane w latach 1989-2013. Dane za rok 2013 obejmują pomiary do października.

Podobał się artykuł? Podziel się!