Aż 85 proc. budżetu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących, resztę dołoży budżet państwa. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a instytucją pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Polski Program obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące, służące pomocą takim osobom w wychodzeniu z wykluczenia społecznego, realizowane przez organizacje pozarządowe.

Robimy wszystko, by nasza pomoc była wszechstronna - poinformowała wiceszefowa ARR Krystyna Gurbiel, oprócz pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych oraz bezpłatnych posiłków zaplanowano szereg zajęć aktywizujących osoby otrzymujące pomoc żywnościową.

W 2015 r. obok programu pomocy żywnościowej będą prowadzone działania dodatkowe, takie jak: warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Poza nimi odbędą się także warsztaty dietetyczne oraz programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności - wyliczała Gurbiel. Dodała, że działania te będą realizowane przez organizacje lokalne, które przekazują żywność bezpośrednio osobom potrzebującym.

Fundusz, współfinansujący programy operacyjne wszystkich państw członkowskich ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w Unii Europejskiej, zgodnie ze strategią "Europa 2020"- Jej priorytetowym zadaniem jest ograniczenie liczby ludzi ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie o 20 mln do roku 2020 - wyjaśniła wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w programie oraz dystrybucji pomocy żywnościowej są inne niż we wcześniejszym mechanizmie "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE". Zgodnie z wytycznymi resortu pracy pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego czyli 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie - poinformowała wiceminister.