Minister miał nie dać prezesowi dużego wyboru: albo Wojtasik sam złoży dymisję, albo zostanie odwołany. Powodem miały być nieprawidłowości w agencji, m.in. problemy z prawami autorskimi do programów informatycznych używanych w instytucji.

Czy przyczyną mogło być też odwlekanie decyzji w sprawie 800 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na działanie „zwiększanie wartości dodanej? Wiadomo, że 139 osobom odmówiono pomocy. Jak wynika z przepisów, zgodnie z paragrafem 32a i paragrafem 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" - objętego PROW na lata 2007-2013 (DZ. U. Nr 200, poz. 1444, z póź.zm) Agencja ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie wnioski do dnia 31 marca 2009 r. Oznacza to, że Agencja powinna do wszystkich beneficjentów, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone wysłać wezwania do zawarcia umowy czyli umowy już gotowe do podpisu.

W związku z przepisami powstaje pytanie, dlaczego są takie opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków? Czy beneficjentom, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone po terminie, czyli po 31.03.2009 będą przez ARiMR wypłacane wraz z wypłatą pomocy odsetki za zwłokę?

Jak wynika z informacji ARiMR takich wniosków będzie ponad 700! Czy, aby otrzymać odsetki beneficjenci będą musieli składać wnioski do sądu , czy też dostaną odszkodowanie za bezzczynność Agencji? Przezorny zawsze ubezpieczony - tylko czy ARiMR ma przewidziane środki na wypłatę odsetek albo odszkodowań za zwłokę?

Z informacji podanych przez biuro prasowe ARiMR wynika, że do dnia 31 03.2009 ARiMR przekaże tylko ok. 30 umów do podpisania. Tymczasem wnioski są rozpatrywane od maja 2008! Czy niemal rok nie wystarczył na rozpatrzenie wszystkich wniosków?

Do niedawna za działania Departamentu Obsługi Wniosków i Odwołań , który zajmuje się m.in. obsługą wniosków na „zwiększanie wartości dodanej” był Andrzej Śliwonik. Jednak w ostatnich dniach (na kilkanaście dni przed końcem marca!) został przeniesiony na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!