Jak wynika z projektu, subwencja ogólna dla samorządów będzie w 2013 r. o 2,7 proc. wyższa niż w 2012 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2013 r. wynosi 39,8 mld zł i jest o 2,8 proc wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej, zapisanej w budżecie na ten rok. Zwiększenie tej części dotacji związane jest m.in. ze skutkami przechodzącej na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 proc., obowiązującej od 1 września br., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostem składki rentowej w 2012 r. - czytamy w projekcie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana jest na 6,3 mld zł i jest wyższa o 2,1 proc. od tegorocznej. Ta część subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na mieszkańca jest niższy od 92 proc. średniego dochodu na mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie; otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 proc. średniej krajowej.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano na 2013 r. w wysokości pond 1,5 mld zł, o 4 proc. więcej niż w 2012 r. Jest podzielona na kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT na mieszkańca jest mniejszy, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których przekracza on o 10 proc. średnią krajową. Im jest wyższy, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana w projekcie wynosi nieco ponad 1 mld zł i jest o 8,6 proc. wyższa niż 2012 r. Kwota podstawowa tej części subwencji jest przeznaczona dla województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca z tytułu udziału w PIT i CIT jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie - otrzymują ją województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln.