Pikieta protestacyjna odbyła się przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie. Uczestnicy przekazali kierownictwu tej instytucji petycję, w której stanowczo sprzeciwiają się "pomysłowi dopuszczenia polowań" w rezerwacie. Mieli ze sobą transparenty, m.in. z napisem "Nie - polowaniom na terenie rezerwatów". Skandowali hasła: "Rezerwat jest ostoją, myśliwi niech się boją!" i "Minister degradacji jak zwykle nie ma racji".

Pod petycją dostępną na stronie internetowej "Pracowni na rzecz Wszystkich Istot" podpisało się już ponad 2,9 tys. osób, a zbiórka podpisów nadal trwa. Podkreślono w niej, że wprowadzenie polowań w "Lesie Warmińskim" byłoby sprzeczne z zapisami ustawy o ochronie przyrody, w myśl której rezerwaty stanowią ostoję zwierzyny i polowanie w nich jest zabronione. Według autorów petycji potwierdzają to decyzje organów ochrony środowiska i wyroki sądów.

"Uczynienie wyjątku od tej zasady otworzy drogę do polowań we wszystkich polskich rezerwatach i parkach narodowych. Stanie się również niebezpiecznym precedensem, w wyniku którego plany ochrony tych obszarów będą uzależnione od partykularnej decyzji ministra środowiska" - napisano w petycji.

W obowiązującym od sierpnia ub. roku zarządzeniu olsztyńskiej RDOŚ, które określa plan ochrony dla rezerwatu "Las Warmiński", nie przewidywano możliwości prowadzenia na tym obszarze odstrzałów zwierzyny. Jednak na początku roku o zmianę treści tego zarządzenia wystąpił do RDOŚ minister środowiska. Uznał on, że dokument w obecnej wersji zawiera uchybienia.

- Do zarządzenia należy wprowadzić możliwość ograniczonego odstrzału jeleniowatych, mającego na celu utrzymanie populacji na odpowiednim poziomie, niezagrażającym odnowieniom naturalnym gatunków lasotwórczych - napisano w skierowanym do RDOŚ piśmie, które z upoważnienia ministra środowiska podpisał główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski.

Po piśmie z ministerstwa RDOŚ musiała rozpocząć procedurę zmierzającą do zmiany zarządzenia ustanawiającego plan ochrony dla rezerwatu "Las Warmiński". Dlatego 1 marca opublikowała na swojej stronie internetowej obwieszczenie na temat tych zamierzeń.

Małgorzata Krupa z RDOŚ w Olsztynie powiedziała PAP, że w ciągu 21 dni od ukazania się obwieszczenia, w ramach konsultacji społecznych, można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące planowanych zmian.