1. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
Program ten realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu popularyzacji uprawiania sportu przez dzieci i młodzież przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota środków tego Funduszu przeznaczona na realizację poszczególnych inwestycji w ramach Programu nie może przekroczyć 200 tys. zł, nie więcej jednak niż 50 % wartości kosztorysowej.

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków po wykorzystaniu środków własnych i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego potwierdzonego protokółem odbioru.

Termin składania wniosków wraz z kompletem niezbędnych załączników upływa dnia 30 kwietnia 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego).Wnioski o dofinansowanie należy kierować do Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej.

2. „BLISKO BOISKO”.
Program realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z PZU S.A. i PZU Życie S.A. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. Celem programu jest:

• zbudowanie kilkuset nowoczesnych, bezpiecznych ogólnodostępnych boisk dla dzieci i młodzieży,
• propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia,
• wychowanie poprzez sport, które jest skuteczna metodą walki z patologiami – chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło szkód ubezpieczeniowych,
• poprawa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, która należy do jednego z zadań działalności prewencyjnej realizowanej przez PZU S.A. i PZU Życie S.A.

Kwota wsparcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie może przekroczyć 100 tys. zł na inwestycję i nie więcej jednak niż 30 % wartości kosztorysowej.

Ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A. dofinansowanie nie może przekroczyć 200 tys. zł i nie więcej jednak niż 40 % wartości kosztorysowej.