W połowie marca tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę RPO na tę decyzję ministra. WSA uzasadnił wówczas, że nie jest uprawniony do rozpoznania tej sprawy - decyzja dotyczy bowiem wykonywania przez Lasy Państwowe uprawnień właścicielskich do lasów.

We wniesionej skardze kasacyjnej do NSA Rzecznik zakwestionował to stanowisko WSA, zarzucając mu "wadliwe przyjęcie, że sprawa dotycząca zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu nie należy do właściwości sądów administracyjnych".

Rzecznikowi i organizacjom pozarządowym, które przyłączyły się do sprawy, zależało na tym, by WSA uznał przyjęty przez ministra środowiska aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża za decyzję administracyjną, co powodowałoby, iż sprawa mogłaby zostać rozpoznana merytorycznie przez sąd.

Jak zaznaczył Rzecznik, "sprawa dotycząca zatwierdzenia planu urządzenia lasu nie jest bowiem wyłącznie sprawą dotyczącą zarządu mieniem, ale sprawą dotyczącą ochrony środowiska".

Błąd jaki popełnił WSA - w ocenie kasacji RPO - wynika w szczególności z pominięcia norm prawa międzynarodowego i unijnego, z których wynika, że akty tego rodzaju powinny podlegać kontroli sądu. W komunikacie Rzecznika wskazano m.in. na Konwencję z Aarhus dotyczącą dostępu do sprawiedliwości w sprawach środowiska.

"W świetle norm konstytucyjnych, z których wynika podmiotowe prawo obywateli do ochrony środowiska, nie można przyjąć, że ochrona środowiska dotycząca blisko jednej czwartej powierzchni Polski (lasy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych) pozostaje +wewnętrzną+ sprawą właściciela, tj. Skarbu Państwa, niepodlegającą jakiejkolwiek kontroli" - podkreślił RPO.

Przedstawiciel Rzecznika w tym postępowaniu, Artur Zalewski mówił w marcu, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zdarzało się, że podobne decyzje w sprawach aneksu do planu urządzenia lasu były traktowane jako decyzje administracyjne. Jak wówczas wskazał, WSA nie odniósł się do - jego zdaniem - istotnej części skargi Rzecznika, czyli braku udziału społeczeństwa, organizacji pozarządowych w wydawaniu rozstrzygnięć mogących mieć wpływ na środowisko.