Biuro Rzecznika Prasowego ANR poinformowało, że o stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: pochodzą z rodzin popegeerowskich (rodzice zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 3 lata), mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, należą do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się jest nie wyższy niż 970 zł netto lub 1190 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), zdobyli na egzaminie maturalnym łączną liczbę punktów nie niższą niż 105, obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do Regulaminu stypendiów.

Stypendium wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2011 r. do lipca 2012 r. Po pierwszym roku stypendyści pomostowi mają szanse uzyskania dalszej pomocy, ale tyko wówczas, gdy mają dobre wyniki w nauce.

W dotychczasowych 9 edycjach przyznano 13 316 stypendiów, z których ponad połowę, bo aż 6 972 stypendia, przyznano absolwentom szkół ponadgimnazjalnych pochodzącym z rodzin popegeerowskich. Łączna kwota przeznaczona na te stypendia dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich przekroczyła w ubiegłym roku wartość 52 milionów złotych. Przewiduje się, że w obecnej edycji programu przyznanych zostanie ok. 700 stypendiów.

Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych.

Organizatorem i operatorem Programu jest łódzka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jego inicjatorami i - w początkowej fazie - głównymi fundatorami byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Dziś grono fundatorów liczy sobie ok. 100 instytucji, wśród nich wiele znanych fundacji i organizacji pożytku publicznego.

Agencja od początku aktywnie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. W pierwszych trzech latach sfinansowała ona stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Łącznie w latach 1999-2005 ANR na działalność socjalną, m.in. wypoczynek dzieci i młodzieży, dowóz do szkół i posiłki w stołówkach oraz stypendia, przeznaczyła ponad 500 milionów zł.