Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Izb Rolniczych i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela.
Rada Powiatowa wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Wojewódzkiej Izby Rolniczej.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13. 03. 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres właściwego Oddziału Powiatowego Biura Izby Rolniczej lub złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik może sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Podobał się artykuł? Podziel się!