Dzięki SIWRM mazowieckie gminy i powiaty będą miały szansę zmodernizować drogi, placówki oświatowe oraz obiekty sportowe. W ramach pomocy dofinansowane będą także budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

- Ideą działania jest wsparcie tych samorządów, które mają ograniczone szanse pozyskiwania środków z różnych programów pomocowych i mimo wykazywania dużej aktywności i kreatywności nie są w stanie samodzielnie podołać kosztom budowy lub modernizacji infrastruktury – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

 

Program wprowadza prefinansowanie projektów. Będzie to znaczące ułatwienie dla samorządów, które nie będą musiały zaciągać już kredytów na realizację przedsięwzięcia.

Kwoty przekazywane na realizację programu pochodzą w całości ze środków własnych województwa. Jest to jedyne w skali kraju tego typu wsparcie dla lokalnych samorządów.

- Przygotowując Instrument staraliśmy się dostosować go do realnych potrzeb samorządów lokalnych. SIWRM został tak skonstruowany, aby samorządy mogły w jak najdogodniejszy i najprostszy sposób uzyskać pomoc, dlatego też podzieliliśmy go na komponenty. Pomoc finansowa w każdym komponencie podzielona jest na odrębne zadania inwestycyjne – dodał Piotr Szprendałowicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza tworzą:

  •        Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w ramach którego o pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg powiatowych, tworzących z odcinkami dróg wyższej kategorii połączenia komunikacyjne i skrzyżowania, mogą ubiegać się powiaty ziemskie oraz grodzkie. Dotacja nie może być wyższa niż 75 proc. kosztów zadania inwestycyjnego i przekroczyć sumy 1 mln zł.

 

  •         Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – o pomoc finansową na remont i wyposażenie przedszkoli i klas „0” szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich mających lokalizację na terenach wiejskich i w miastach do 15 tys. mieszkańców, mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz powiaty ziemskie. Dotacja nie może być wyższa niż 50 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 100 tys. zł.
  •         Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej - o pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg gminnych i mostów mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 15 tys. mieszkańców o najniższym wskaźniku G. Dotacja nie może być wyższa niż 90 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 300 tys. zł.

 

  •          Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej- o pomoc finansową na budowę, przebudowę oraz wyposażenie wielofunkcyjnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych mających lokalizację na terenach wiejskich i w miastach do 15 tys. mieszkańców, mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz powiaty ziemskie. Dotacja nie może być wyższa niż 70 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 100 tys. zł.
  •          Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej – o pomoc finansową na budowę lub modernizację sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni, mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 15 tys. mieszkańców, o najniższym wskaźniku G. Dotacja nie może być wyższa niż 90 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 200 tys. zł.
  •         Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego – o pomoc finansową na przedsięwzięcia infrastrukturalne i rekreacyjne, mogą ubiegać się powiaty i gminy, na terenie których znalazło lokalizację przedsięwzięcie o znaczeniu ponadlokalnym, oddziaływujące na otoczenie i wymagające nadbudowy infrastrukturalnej do prawidłowego funkcjonowania środowiska. Komponent wspomaga także realizację „Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego. Dotacja nie może być wyższa niż 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek.