Zgodnie traktatem z Maastricht, deficyt sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 3 proc. PKB, a cały dług publiczny - 60 proc. PKB. Według ostatnich szacunków resortu finansów deficyt w 2010 r. wyniósł 7,9 proc. PKB, a relacja długu publicznego do PKB - 53,3 proc.
Minister twierdzi, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada na władze samorządowe obowiązek równoważenia budżetu bieżącego, począwszy od 2011 r., a od 2014 r. zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów zadłużenia. Limity te będą zależeć od możliwości spłaty zadłużenia przez poszczególne jednostki samorządowe i będą obliczane na podstawie średniej z nadwyżek bieżących (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) z okresu ostatnich trzech lat. Zdaniem samorządowców, to nie samorządy zadłużają państwo.
Zaprotestował również Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Już ponad 500 gmin podpisało się pod wystosowanym w tej sprawie apelem i przesłało swoje dane, mające pomóc w dyskusji z Ministerstwem Finansów.
Poniżej list wystosowany przez ZGWRP do gmin w tej sprawie.


Koleżanki i Koledzy

W trudnych czasach szczególnie musimy łączyć swoje szeregi. Od połowy stycznia trwa debata przedstawicieli Ministerstwa Finansów i organizacji samorządowych w sprawie udziału jednostek samorządowych w zmniejszeniu deficytu finansów publicznych. Powołany został zespół rządowo-samorządowy.
Niestety już na początku jego pracy, przedstawione przez Ministerstwo Finansów wstępne propozycje są dla nas nie do przyjęcia. Zakładają one m.in. ograniczanie deficytu budżetowego w samorządach o: 4% w 2012 roku, 3% w 2013, 2% w 2014 i 1% w 2015 i kolejnych latach w stosunku do dochodów dla poszczególnych jednostek; ograniczenie limitu długu gminy, powiatu lub województwa od 2012 roku do 160% skali długu w 2009 lub 140% długu osiągniętego na koniec 2010 roku.
W rozmowach przedstawiamy stanowisko, że zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości realizowanych usług oraz ograniczać działań rozwojowych samorządów, szczególnie współfinansowanych z funduszy europejskich. Niedopuszczalne jest również "karanie" oszczędnych samorządów, które realizowały bardziej konserwatywną politykę finansową i nie przeprowadzały w ostatnim czasie zbyt wielu inwestycji.
Aby debata była dla nas skuteczna musimy mieć mocne argumenty merytoryczne. Prosimy o wypełnienie przygotowanego dla każdej gminy formularza znajdującego się na stronie http://www.gminyrp.pl/dlugjst.