W projekcie ustawy kompleksowo określono zasady wykonywania rybołówstwa morskiego, właściwości organów i tryb postępowania w sprawach: nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Projektowana ustawa zmienia pojęcia rybołówstwa morskiego, które - według obecnej ustawy - oznacza połów ryb dla celów zarobkowych, natomiast w nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb.

Projekt wprowadza przepis stanowiący o możliwości ustanowienia wieloletnich udziałów połowowych i dopuszcza możliwość zbywania limitów połowowych. Takie rozwiązanie krytykowane jest przez niektóre organizacje rybackie.

W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące kar finansowych za naruszenie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej m.in. dotyczy to nielegalnych połowów, niszczenia narybku, nieoznakowania narzędzi połowowych, braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. Według części rybaków i posłów PiS ich wysokości, a także sposób wyliczenia jest niezrozumiały.

Procedowana ustawa wdraża do polskiego prawa 10 unijnych aktów prawnych. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 2004 r.

Posłowie zabierając głos w imieniu klubów podkreślali, że projekt był już szeroko omawiany podczas posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa z udziałem przedstawicieli organizacji rybackich. Padło wówczas wiele krytycznych uwag. Najwięcej zastrzeżeń mieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiedzieli wniesienie poprawek podczas drugiego czytania.

Wątpliwościami w sprawie nowych przepisów podzielił się na sali sejmowej Zbigniew Babalski (PiS), który poinformował, że zwrócił się do Sejmowego Biura Analiz o wyrażenie opinii na temat proponowanych w projekcie przepisów dotyczących kwot połowowych, ich zbywania oraz kar dla rybaków za złamanie przepisów. Poseł złożył poprawki do projektu. A stanowisko klubu uzależnił od prac nad poprawkami.