Zjazd przyjął uchwałę programową, w której domaga się od polskiego parlamentu ustawowego uregulowania priorytetowego traktowania gospodarstwa rodzinnego, gdyż do tej pory zapis ten jest fałszywie interpretowany i w kreowanych założeniach polskiej polityki rolnej preferowany jest kapitał i gospodarstwa wielkotowarowe.

NSZZ RI „Solidarność”, jak napisano w uchwale programowej, dostrzega pozytywne strony przemian ustrojowych jakie dokonały się w Polsce. Jednak przekształcenia ustroju rolnego państwa przebiegały w sposób naruszający interes gospodarczy kraju oraz polskich rolników. Szczególnie nagannie – zdaniem Związku - odbywał się proces obrotu ziemią po rozparcelowanych PGR-ach. Ziemia ta mogła być fundamentem nowej reformy rolnej państwa a stała się obiektem spekulacji i uwłaszczeń kadry kierowniczej. Rolnicy Indywidualni Solidarności wnoszą o przekształcenie Agencji Nieruchomosci Rolnych w Bank Ziemi zarządzany przy udziale rolników, funkcjonujący tak, aby ziemia z jego zasobów była dostępna wyłącznie na upełnorolnienie gospodarstw rodzinnych.Zdaniem Związku, dotychczasowy sposób dysponowania ziemią z zasobów ANR nie uwzględnia polskich interesów w żadnym aspekcie, narusza ducha ustawy o ustroju rolnym państwa i powinien natychmiast zostać radykalnie zmieniony.

Solidarność RI będzie monitorować każde działania zmierzające do zmiany istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych. Podejmie  działania zmierzające do powstania instytucji tzw. pracownika zastępczego. Związek podkreśla, że będzie skrupulatnie przestrzegał zasady „nic o nas bez nas” zarówno w zakresie stanowienia prawa jak również przy podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz spraw społeczno-socjalnych wsi.

Delegaci na zjazd podkreślili, że Związek nie powinien być powiązany z żadną z partii politycznych, gdyż może stać się narzędziem walki politycznej a nawet stracić swoją niezależność. Będą popierać te partie, których program jest zbieżny z ich założeniami.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!