Według danych ze spisu udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim wyniosła w 2010 roku 141,9 tys. i - w porównaniu z poprzednim spisem z 2002 r. - zmniejszyła się o 30,4 tys. Ubyło zwłaszcza gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 5-10 ha - o 22,4 proc. oraz 1-5 ha - o 18 proc. Spadek liczby odnotowano też w gospodarstwach najmniejszych do 1 ha użytków rolnych - o 16,6 proc.

Wzrosła natomiast liczba gospodarstw największych o powierzchni użytków rolnych 50 ha i więcej - o 49,2 proc. oraz w grupie 20-50 ha - o blisko 30 proc. Odsetek dużych gospodarstw (powyżej 20 ha użytków rolnych) nadal wynosi niewiele ponad 1 proc., podczas gdy gospodarstwa małe (do 5 ha) stanowią ponad trzy czwarte ogółu.

Wyniki spisu wykazały znaczne zmiany zachodzące w strukturze użytkowania gruntów. Spadkowi o ponad 9 proc. uległa ogólna powierzchnia gruntów gospodarstw rolnych z 718,6 tys. ha w 2002 r. do 651,6 tys. ha. Pomimo ubytku powierzchni gruntów, zauważalna jest tendencja zwiększania się średniej powierzchni gospodarstw rolnych. W 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa rolnego wyniosła 3,85 ha użytków rolnych, co oznacza jej zwiększenie o 5,5 proc. w stosunku do 2002 r. Sytuacja taka może - według GUS - wpłynąć na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Region świętokrzyski nadal jednak charakteryzuje się, obok województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego, jedną z najniższych - 6,82 ha - średnich wielkości użytków rolnych w gospodarstwie rolnym.

Znacznie powiększył się (o 33,6 proc.) natomiast areał sadów. Więcej jest także lasów (o ponad 20 proc.) Wzrost ich powierzchni wynika z możliwości zalesienia realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Według wyników spisu 2010 działalność rolniczą prowadziło 114,9 tys. gospodarstw tj. 81 proc. spośród wszystkich spisanych gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą zmniejszyła się o 13,5 tys., czyli o 10,5 proc. w porównaniu do danych z 2002 r.

Według GUS świętokrzyska wieś w okresie między spisami dynamicznie modernizowała się, o czym świadczy poprawa wyposażenia w maszyny i urządzenia rolnicze. Zdecydowanie więcej niż w 2002 roku było: opryskiwaczy sadowniczych (o 32,5 proc.), kombajnów zbożowych (o 27,3 proc.) i ziemniaczanych (o 27,1 proc.) oraz ciągników rolniczych (o 15,0 proc.).