W konsekwencji, wojewódzcy inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrole u producentów 10 produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS) i wydali łącznie 163 świadectwa jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji ze specyfikacją.
Trzy spośród tych produktów, tj. redykołka, obwarzanek krakowski i kiełbasa lisiecka, skontrolowane zostały po raz pierwszy.
Ponadto, w 2010 roku upoważnione jednostki certyfikujące skontrolowały po raz pierwszy i wydały 56 certyfikatów zgodności producentom: wiśni nadwiślanki - 28 certyfikatów zgodności, truskawki kaszubskiej - 19 certyfikatów zgodności,miodu kurpiowskiego - 9 certyfikatów zgodności.
W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 roku wydano łącznie 219 świadectw jakości i certyfikatów zgodności (o 76 więcej niż w 2009 roku).
Świadectwo jakości i certyfikat zgodności są dokumentami potwierdzającymi zgodność procesu produkcji danego produktu ze specyfikacją. Dokumenty te wydawane są odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora JHARS lub upoważnioną jednostkę certyfikującą i stanowią dowody na to, że produkt był kontrolowany i spełnia wymagania specyfikacji. Uprawniają one producentów do używania:
- nazwy zarejestrowanej jako ChNP/ChOG,
- sformułowań: chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS),
- symboli ChNP, ChOG lub GTS.
Polska przesłała do Komisji Europejskiej łącznie 36 wniosków o rejestrację nazw jako ChNP, ChOG lub GTS, z czego 23 nazwy zostały zarejestrowane (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku): 1 nazwa w 2007 roku,7 nazw w 2008 roku, 7 nazw w 2009 roku,8 nazw w 2010 roku.
Wykaz nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS: http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html  (m)
Podobał się artykuł? Podziel się!