Podpisany 24 lipca układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, 88 mln zł - zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych, a 1,3 mln zł - pozostałe wierzytelności.

W ramach porozumienia z bankami PKM DUDA uzyska Kredyt Konsolidacyjny na kwotę 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015, oraz Kredyt Podporządkowany, udzielony przez Bank Pekao S.A. w kwocie 29,1 mln zł, z terminem spłaty przypadającym na lata 2016-2017. Zadłużenie spółki wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł zostanie skonwertowane na 63 323 284 akcji PKM DUDA, po cenie emisyjnej 1,1 zł, natomiast zadłużenie z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł, zostanie skonwertowane na 65 799 306 akcji Spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych zostaną całkowicie umorzone.Układ przewiduje, że Spółka będzie miała prawo do końca 2012 r. odkupić od banków wyemitowane akcje celem ich umorzenia („opcja buy-back”). Prawo odkupu tych akcji będą miały w tym okresie również osoby z rodziny Duda („opcja call”). Do końca 2012 r. banki nie będą miały możliwości zbycia innym osobom lub obciążenia akcji PKM DUDA wyemitowanych na podstawie układu.Pozostałe wierzytelności spółki objęte układem zostaną spłacone w trzech równych miesięcznych ratach, po zatwierdzeniu układu przez sąd.

- Podpisany układ jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla PKM DUDA, akcjonariuszy i pracowników firmy, jak i dla samych wierzycieli, dając spółce stabilizację finansową i pozwalając na sprawną kontynuację działalności operacyjnej, która była i pozostaje rentowna. Dotychczasowa skala produkcji zostanie zachowana, nie planujemy też zmniejszania zatrudnienia. Do 30 września 2009 r. Zarząd PKM DUDA opracuje program restrukturyzacji operacyjnej, który zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radzie Nadzorczej – podsumowuje Rafał Oleszak, Wiceprezes Zarządu PKM DUDA.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!