- Decyzją Rady Ministrów będą wypłacane w br. zasiłki losowe związane ze szkodami, jakie wyrządziły tegoroczne nawałnice, huragany, gradobicia i powodzie – przypomniała minister. - Poszkodowane rodziny uczniów i dzieci uczęszczających do zerówek otrzymają dodatkowo 1000 zł na każde dziecko. Szacuje się, że zasiłek w tej wysokości otrzyma w tym roku 7 tys. dzieci.

Minister odniosła się do kwestii likwidacji szkół:

- Modernizacja sieci szkolnej jest naturalną konsekwencją między innymi zmian demograficznych. Dla przykładu podam, że spadek liczby szkół podstawowych jest prawie czterokrotnie mniejszy niż spadek liczby uczniów szkół podstawowych. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba uczniów zmalała o prawie 20 proc., natomiast liczba szkół – o niecałe 6 proc. Tendencja do jednoczesnego zmniejszania się liczby uczniów i szkół podstawowych w ogóle nie występuje w przypadku gimnazjów. W ostatnich 5 latach przy zmniejszającej się liczbie uczniów – to jest spadek o prawie 24 proc. – występował jednoczesny wzrost liczby szkół tego typu.

Sytuacja szkół wiejskich nie wygląda źle: - Spada średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej i gimnazjum. W szkole podstawowej  w roku 2005/2006 wynosiła ona 20 uczniów, w kończącym się dzisiaj roku szkolnym wynosi 18 uczniów, z czego 22 w miastach, natomiast 15 na wsi. W gimnazjum w roku 2005/2006 w oddziale średnio uczyło się 25 uczniów, w mijającym roku szkolnym było to 23 uczniów, 24 – w mieście, 21 – na wsi.

To ważne informacje w kontekście sytuacji samorządów: - Faktem jest, że koszty kształcenia uczniów na wsi i w małych miasteczkach liczących do 5 tys. mieszkańców są większe niż koszty kształcenia w dużych miastach. Specyfika takich szkół została uwzględniona w algorytmie podziału subwencji. Środki finansowe przypadające na jednego ucznia szkoły wiejskiej lub szkoły w małym miasteczku są o ok. 50 proc.  wyższe od środków przypadających na jednego ucznia szkoły w miastach liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Minister podkreśliła, że rośnie liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli.

- Najszybszy wzrost nastąpił na terenach wiejskich i wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród 5-latków nie został osiągnięty kosztem innych grup wiekowych.