Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej tłuszczów do smarowania innych niż  tłuszcze mleczne, w tym: tłuszczów (margaryn, margaryn o zawartości trzech czwartych tłuszczu, margaryn półtłustych, tłuszczów do smarowania X%) oraz tłuszczów złożonych (miksów tłuszczowych, miksów o  zawartości trzech czwartych tłuszczu, miksów tłuszczowych półtłustych, miksów tłuszczowych do smarowania X%), w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i  deklaracjami producentów oraz prawidłowości oznakowania opakowań.

Skontrolowano ogółem 18 podmiotów.

Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych - 12  partii tłuszczów do smarowania o łącznej masie 44,1 t,

- w zakresie znakowania - 20 partii tłuszczów do smarowania o łącznej masie 126,2 t.

Nie stwierdzono nieprawidłowych cech organoleptycznych kontrolowanych tłuszczów.

W wyniku kontroli jakości handlowej zakwestionowano parametry fizykochemiczne 3 partii tłuszczów do smarowania (25% skontrolowanych partii).

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych to:

- zaniżona do 0,1 p.p. kwasowość (miks o zawartości trzech czwartych tłuszczu),

- zaniżona do 0,2 p.p. zawartość tłuszczu (miks o zawartości trzech czwartych tłuszczu),

- zawyżona do 0,6 p.p. zawartość suchej masy beztłuszczowej (tłuszcz do smarowania X%).

Należy zaznaczyć, że niektóre kontrolowane partie tłuszczów do smarowania były kwestionowane ze względu na kilka nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych.

Ocena organoleptyczna obejmowała ocenę:

-   barwy, smakowitości, konsystencji.

Badania fizykochemiczne obejmowały oznaczenie m.in:

zawartości tłuszczu ogółem, zawartości soli, zawartości suchej masy beztłuszczowej, kwasowości.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych w poszczególnych grupach tłuszczów do smarowania:

- 2 partie miksów o zawartości trzech czwartych tłuszczu (tj. 100% skontrolowanych partii miksów o zawartości trzech czwartych tłuszczu) – stwierdzono zaniżoną kwasowość oraz zaniżoną zawartość tłuszczu,