Dorota Niedziela przedstawiła w Sejmie sprawozdanie projektu ustawy o nasiennictwie, które dokonuje implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej, umożliwiając opóźnione już wdrożenie dyrektyw, których obowiązujący czas wdrożenia minął.

Podczas prac podkomisji wypracowano kompromis umożliwiający uniknięcie kar grożących Rzeczypospolitej, a wynikających z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej w sprawie C-165/08 Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym Trybunał orzekł, że Polska, zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie modyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej z mocy art. 22 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie, uchylającej dyrektywę Rady nr 90/220/EWG, w szczególności jej art. 22 i 23, oraz dyrektywy Rady nr z 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych - mówiła Niedziela.

Argumentowała dalej: Polska zobowiązana jest w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GMO i rejestracji odmian roślin jeszcze przed wykonaniem wyroku w sprawie C-165/08. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Komisja Europejska planuje podjąć w najbliższym czasie decyzję o skierowaniu do Trybunału skargi. W przypadku skierowania przez Komisję skargi na niewykonanie wyroku Trybunału Polska zostanie obciążona wielomilionową karą pieniężną, liczoną od dnia wydania wyroku, czyli od 16 lipca 2009 r. Kara polega na wyliczaniu ryczałtu i będzie następnie zwiększana za każdy dzień trwania niezgodności. W przypadku wniesienia skargi na niewykonanie wyroku Polska zostanie obciążona karą, nawet jeśli naruszenie zostanie usunięte w czasie trwania postępowania w tej sprawie.

Propozycjom sprzeciwiali się niektórzy posłowie, którzy zgłosili do niej poprawki. - Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza szereg poprawek (...), które przywracają zakaz uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych w myśl obowiązującego w Polsce prawa. W przypadku nieuwzględnienia naszych poprawek i zlikwidowania zakazu obrotu materiałem siewnym GMO, jeżeli nie będzie zakazu wpisywania do krajowego rejestru odmian GMO, będziemy głosowali przeciwko tej ustawie. Ta ustawa w chwili obecnej, proszę państwa, nie jest prezydenckim projektem - mówił Dariusz Bąk z PiS.