Do 105 tys. dzieci w wieku 7 lat - uczniów 6200 szkół podstawowych z terenów wiejskich oraz z małych miast Polski wschodniej - adresują "Program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu" jego inicjatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi", Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasadniczym celem Programu jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy, zapewnienie im nieodpłatnej specjalistycznej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój i edukację.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zrealizuje we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat. Badania audiometryczne będą prowadzone od marca br. przez 3-4 miesiące.

Celem Programu jest:

wykrycie zaburzeń słuchu o podłożu genetycznym,
wykrycie zaburzeń głosu,
ocena częstości występowania szumów usznych,
objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu i głosu.
Zakres badań obejmuje:

wypełnienie ankiety audiologicznej,
audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 250-8000 Hz,
wykonanie testu do oceny sprawności integracji obuusznej informacji słuchowej,
wykonanie testu słownego,
wykonanie testów wykrywających zaburzenia słuchu o podłożu genetycznym,
nagranie głosu dziecka.
Partnerami Programu są:

Wojewódzkie Kuratoria Oświaty,
władze samorządowe,
dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych,
Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.
Program jest współfinansowany:

przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ze środków przeznaczonych na realizację działalności statutowej obu podmiotów. Badania audiometyczne u dzieci są bezpłatne, dobrowolne, całkowicie bezpieczne dla każdego dziecka i wysoce skuteczne. Warunkiem poddania dziecka badaniu audiometrycznemu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka (formularz zamieszczamy poniżej). Wszystkie zgromadzone w tym celu dane są zastrzeżone, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Ich wyniki badań zostaną opublikowane po zakończeniu Programu.

Badania przesiewowe będą realizowane w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Będą prowadzone równolegle we wszystkich województwach, wyłącznie na terenie szkół, w czasie lekcyjnym, przy użyciu audiometrów przesiewowych, które posiadają możliwość przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocą Internetu. Osoby prowadzące badania zostały przeszkolone przez Koordynatora Programu. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu lub głosu, otrzymają informację co do dalszego, nieodpłatnego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził w ostatnich dziewięciu latach unikatowe, nie tylko w skali kraju, podobne badania przesiewowe u ponad pół miliona dzieci. Wykazały one, że u co piątego dziecka występują różnego rodzaju problemy zdrowotne będące wynikiem zaburzeń narządu słuchu, mowy i wzroku, utrudniających naukę i komunikowanie się z otoczeniem. Co więcej, w blisko 65 proc. wykrytych przypadków zaburzeń u dzieci, ich rodzice/opiekunowie nie byli świadomi istnienia problemu wymagającego poddania dziecka stałej lub okresowej opiece audiologa, foniatry, logopedy, psychologa lub pedagoga.

Instytut od szeregu lat postuluje jednocześnie potrzebę realizacji programu badań przesiewowych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, tam gdzie dostęp do lekarzy - specjalistów jest znacznie ograniczony lub wręcz niemożliwy.

Nawiązanie współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pozyskanie władz oświatowych i samorządowych dla Programu badań przesiewowych pozwala zapoczątkować kreowanie polityki prozdrowotnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży spoza aglomeracji wielkomiejskich.

Więcej informacji o programie na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” http://www.sponin.org.pl/ 

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!