Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A., sprawozdania finansowego KSC za rok obrotowy od 1 października 2009 roku do 30 września 2010 roku. ZWZ udzieliło również absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej z wykonania obowiązków w minionym roku obrotowym.

Dodatkowo, ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w wysokości 188.286.171,52 zł w sposób następujący:
- kwotę 88.940.138,31 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,09 zł na jedną akcję),
- kwotę 99.346.033,21 zł przeznaczono na kapitał zapasowy z docelowym przeznaczeniem na utworzenie kapitału rezerwowego w celu wsparcia procesu prywatyzacji spółki.

Ustalono jednocześnie, iż wypłata dywidendy nastąpi nie później niż do 29 czerwca 2011 roku.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej, powołując w skład rady Magdalenę Drabińską.

Podobał się artykuł? Podziel się!