W latach 30. XX w. w dyspozycji rolnictwa pozostawało 24,7 mln ha użytków rolnych, w tym 18,3 mln ha gruntów ornych. Powierzchnia ta dawała zatrudnienie 65 proc. ogółu Polaków czynnych zawodowo. Z ogólnej liczby ok. 3,5 mln gospodarstw rolnych tych o powierzchni ponad 50 ha było ok. 30 tys., ale należało do nich aż 48 proc. użytków rolnych (11,86 mln ha). Średnia ich wielkość wynosiła ok. 395 ha. Pozostałe 12,84 mln ha rozproszone było pomiędzy 3,47 mln gospodarstw - średnia powierzchnia ok. 3,7 ha. Przeciętne plony w tym okresie nie były wysokie. Średnia czterech zbóż wynosiła 1,14 t/ha, ziemniaka 12,1 t/ha, a buraka cukrowego 21,6 t/ha.

Po II wojnie światowej obszar użytków rolnych wynosił ok. 20 mln ha, lecz od początku lat 60. zaczął się zmniejszać i proces ten trwa do dzisiaj. Jest to związane z urbanizacją i uprzemysłowieniem kraju oraz akcją zalesiania słabych jakościowo gruntów. Największe ubytki wystąpiły na terenie pojezierzy oraz Karpat, gdzie słabe ziemie rolne na ogół zalesiano. Na innych obszarach kraju kosztem użytków rolnych wzrastał przede wszystkim udział terenów osiedlowych, przemysłowych i komunikacyjnych. Największa redukcja ziem zagospodarowanych przez rolnictwo nastąpiła w sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich (Górny Śląsk, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto). Wyniki ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazują, że w porównaniu z poprzednim (w 2002 r.) nastąpił spadek ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych z 16,9 mln ha do 15,5 mln ha, tj. o blisko 1,4 mln ha (8,3 proc.). Jednocześnie zmniejszyła się o 656 tys., tj. o 22,4 proc., liczba gospodarstw rolnych, z czego 262 tys. to gospodarstwa użytkujące do 1 ha użytków rolnych.

Najwyższy odsetek - blisko 70 proc., stanowią gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Nieco ponad 25 proc. liczące 5 do 20 ha. Natomiast te o powierzchni użytków rolnych 20 ha i więcej stanowią 5,5 proc. wszystkich. Województwa południowo-wschodnie nadal charakteryzują się dużą liczbą mniejszych obszarowo gospodarstw rolnych, podczas gdy w województwach północnych występują gospodarstwa największe obszarowo. Najniższą średnią powierzchnią ogólną gospodarstwa rolnego charakteryzowały się województwa: małopolskie (3 ha), podkarpackie (3,23 ha), śląskie (3,37 ha) oraz świętokrzyskie (4,59 ha). Największa średnia powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego występowała w województwach: zachodniopomorskim (22,58 ha), warmińsko-mazurskim (18,74 ha), pomorskim (15,77 ha) oraz kujawsko-pomorskim (14,33 ha).

STRUKTURA UPRAW