Znowelizowane rozporządzenie wprowadza miedzy innymi obowiązek sporządzania protokołu szacowania strat w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawiadomienia przez dzierżawcę lub zarządcę koła łowieckiego właściwej terytorialnie izby rolniczej o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód.

Ponadto obowiązek zgłaszania na piśmie szkody w płodach rolnych w terminie 3 dni od jej stwierdzenia, zgłaszania na piśmie szkody w sadach w terminie 14 dni od jej stwierdzenia z jednoczesnym określeniem listy uszkodzonych drzew, a także obowiązek zawiadamiania poszkodowanego o terminie oględzin nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem przez dzierżawcę lub zarządcę koła łowieckiego.
Wprowadzono też nowy wzór protokołu szacowania szkód, w którym ujęto także ponowne szacowanie szkody, nie uprzątnięcia płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody nie wyklucza ponownego szacowania strat rolnika jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na zbiór.

Poszerzono również zakres stosowania rozporządzenia na szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!