Podczas konferencji przedstawiono założenia i cele Programu oraz finansowe aspekty jego realizacji. Przedyskutowano także mechanizmy przeciwdziałania problemowi wykluczenia społecznego na przykładzie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich to pogram współfinansowany z pożyczki Banku Światowego realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2006-2009.

Jedną z części PPWOW  jest  Program Integracji Społecznej, w ramach którego 500 gmin w Polsce otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wybrano te gminy, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych (pod uwagę brano m.in. takie wskaźniki jak: niski dochód na mieszkańca, poziom bezrobocia, peryferyjność położenia, liczbę klientów pomocy społecznej).

Z terenu województwa pomorskiego 7 gmin otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektów przyczyniających się do poprawy warunków życia rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych zamieszkałych na terenach wiejskich. Wśród nich są:

L.p.

Nazwa gminy

Powiat

Alokacja przypadającą na  daną gminę w EURO (środki przyznane na cały czas realizacji Programu)

1

Czarna Dąbrówka

Bytowski

83 300

2

Konarzyny

Chojnicki

32 100

3

Kępice

Słupski

137 500