To, co farmerzy wyprodukują na polu lub w oborze powinno być zdrowe i identyfikowalne. Oznacza to, że pochodzenie każdego produktu żywnościowego musi być znane. Produkcja pierwotna rolników zostaje poddana ostrym wymogom. Żywność, którą weźmie do ręki konsument, musi być bezpieczna. Powinno być o niej powiedzieć wszystko: gdzie została wyprodukowana i przy użyciu jakich metod. Kontrole w gospodarstwach mogą przeprowadzać pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, którzy będą sporządzali listę kontrolną norm, jakie obowiązują w produkcji.

DOTKLIWE KARY
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność z normami, wynikająca z zaniedbania rolnika, obniżka płatności będzie wynosiła 3 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże kontroler może ją obniżyć do 1 proc. lub zwiększyć do 5 proc. całkowitej kwoty dopłat. Jeśli rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, płatność pomniejszona zostanie o 20 proc., jednakże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wydać decyzję o pomniejszeniu dopłat do 15 proc. Może również jego skalę do 100 proc. całkowitej kwoty. W przypadku, gdy takie samo naruszenie zostanie wykryte u rolnika w kolejnych dwóch latach, mamy do czynienia z tzw. powtarzalnością. W sytuacji stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3, jednak jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich. Nie usuwanie przez rolników niedociągnięć, stwierdzonych przez kontrolerów będzie skutkowało dotkliwą karą. Najwyższym jej wymiarem jest wykluczenie rolnika z płatności bezpośrednich.

ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i to zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, czyli ściśle z podanymi w niej zaleceniami w taki sposób, by nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Rolnicy są zobowiązani prowadzić ewidencję tych zabiegów, którą należy przechowywać przez 2 lata, od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. Ewidencja zawiera: nazwę rośliny, produktu roślinnego; powierzchnię uprawy roślin; powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania; nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki; przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolniczej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia, ważne przez 5 lat od jego ukończenia.