W związku z planowaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy sporządzone zostało „Śródroczne sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 do 31.05.2012" oraz opinia i raport biegłego rewidenta - Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z badania „Śródrocznego sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 do 31.05.2012".

Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przeznacza się kwotę 193.182.162,81 zł, co stanowi 0,195 zł na jedną akcję.
Wypłata akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w okresie od 17 do 28 września 2012 r.

Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy określa się na 10 września 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!